Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat komunalny

R E F E R A T  G O S P O D A R K I  K O M U N A L N E J,
R O L N I C T W A  I  O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A

 

WYDAWANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
pobierz kartę informacyjną
DOC
Wniosek o wycinkę drzew.doc (32,00KB)

PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf (172,37KB)


DECYZJA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (DROGI GMINNEJ)
pobierz kartę informacyjną

DECYZJA NA WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ 
pobierz kartę informacyjną

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DOCXKryteria do tabelki - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - kryteria 2018.docx (32,27KB)
DOCkarta informacyjna przedsięwziecia- zał. do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.doc (120,50KB)
DOCXWzór umieszczenia -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.docx (14,41KB)
DOCwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (72,00KB)
DOCXwniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.docx (22,58KB)
 

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PDFOswiadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.pdf (262,80KB)

DOCwniosek podział.doc (34,50KB)

DOCkarta_informacyjna_podzial.doc (60,00KB)

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
pobierz kartę informacyjną
pobierz fomularz wniosku

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
pobierz kartę informacyjną
pobierz formularz wniosku

SPRZEDAŻ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz wniosku

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
pobierz kartę informacyjną
pobierz formularz wniosku

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
pobierz kartę informacyjną
pobierz formularz wniosku

ZAŚWIADCZENIE O NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz wniosku

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH
pobierz kartę informacyjną 
pobierz formularz wniosku

ZAŚWIADCZENIE O NIE TOCZENIU SIĘ POSTĘPOWANIA UWŁASZCZENIOWEGO
pobierz kartę informacyjną
pobierz formularz wniosku

POSTANOWIENIE W SPRAWACH PROSTUJĄCYCH DOKUMENTY PRAWNE WŁASNOŚCI, WYDANYCH PRZEZ BYŁE URZĘDY
pobierz kartę informacyjną

STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI AKTÓW UWŁASZCZENIOWYCH
pobierz kartę informacyjną

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SPOWODOWANYCH STRATACH W GOSPODARSTWIE KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

pobierz kartę informacyjną

WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Z TERENU GMINY ROZPRZA

DOCwniosek - psy.doc (36,50KB)

DOCkarta informacyjna - psy.doc (60,50KB)

WNIOSEK WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROZPRZA

DOCXwniosek - wpis do rejestru działalnosci regulowanej.docx (22,65KB)

DOCkarta informacyjna - wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (60,50KB)
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

DOCXwniosek - zb. bezodplywowe.docx (22,07KB)

DOCkarta informacyjna - zb. bezodpływowe.doc (60,00KB)


PDFInformacja - umowa na wywóz nieczystości ciekłych.pdf (393,83KB)

 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DOCkarta_informacyjna.doc (59,50KB)

DOCZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (50,50KB)
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML